เวชสำอางสำหรับดูแลคุณและใบหน้า Laroche Posay A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN

 

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการได้รับอนุญาตการโอลาปิคแบรนด์

ลาโรชโพเซย์แฮชแท็ก : ลาโรชโพเซย์ #larocheposayth #MyUVPatch #XLprotect #Freefromacne #EffGen (หรือ ด้วยวิธีอื่น) ที่ใช้ในการเก็บเนื้อหา เช่น @LaRochePosayThailand (เรียกว่า “แฮชแท็ก”)

#ลาโรชโพเซย์แฮชแท็ก ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการตอบรับด้วย #ลาโรชโพเซย์แฮชแท็ก ท่านตกลงยอมรับดังต่อไปนี้

ท่านอนุญาตให้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทฯในเครือ และ/หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยนามของแบรนด์ ลาโรชโพเซย์ (รวมเรียกว่า “ลาโรชโพเซย์”) มีสิทธิในการใช้โดยไม่เสียค่าสิทธิ ไม่ผูกขาด และสามารถโอนสิทธิในการใช้ วิดีโอ รูปภาพ และ/หรือ เนื้อหาอื่นใดของท่านที่โพสลงอินสตาแกรม (Instagram)  เฟคบุก (Facebook) หรือ กูลเกิลพลัส (Google+)  ได้ทั่วโลก พร้อมกันกับสิทธิในการจัดการสื่อสังคมของท่าน ชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคม รูปโปรไฟล์ คำบรรยายใต้ภาพ และข้อมูลสถานที่ที่ท่านอาจได้รวมไปกับเนื้อหาของท่าน (“เนื้อหาผู้ใช้”) ที่ท่านอาจได้แท็กไปกับแฮชแท็กเบื้องต้นในสื่อต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าเวป และหน้าสื่อสังคม จดหมาย หน้าเวปไซต์ของผู้ขายปลีก หน้าเวปไซต์ของบุคคลที่สาม ภาพพิมพ์ ที่ใช้สำหรับร้านค้าในการทำการตลาด และ/หรือ การโฆษณา

สิทธิในการใช้เนื้อหาผู้ใช้นี้อนุญาตให้ใช้ได้ตลอดอายุเวลาตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับ สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศไทยและตามหลักรัฐนิยมแห่งสากลประเทศ

ท่านอนุญาตให้ลาโรชโพเซย์มีสิทธิในการใช้ ชื่อผู้ใช้ของท่าน ชื่อจริง รูปถ่าย รูปเหมือน หรือ ข้อมูลอื่นใดอันอาจระบุถึงตัวตนของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ใดๆของท่านได้ สิทธิการใช้สิทธิส่วนบุคคลนี้ได้อนุญาตไว้เป็นเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี (ต่ออายุโดยปริยาย) สำหรับสื่อที่คล้ายคลึงกันกับที่ได้กำหนดไว้แล้วในบทบัญญัติเบื้องต้น

ลาโรชโพเซย์อาจใช้ แสดง ทำซ้ำ จัดจำหน่าย ถ่ายทอด ควบรวมกับเนื้อหาอื่นใด เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเนื้อหาผู้ใช้โดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับได้เท่าที่คัลส์เห็นว่าเหมาะสม (ทั้งนี้จะสงวนรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งต้นฉบับ) โดยปราศจากข้อผูกพันใดๆต่อท่านทั้งสิ้น

ท่านตกลง และยอมรับว่า (ก) ท่านเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาผู้ใช้นั้น และ/หรือ ท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิส่วนบุคคลในเนื้อหาผู้ใช้นั้น ทำให้มีสิทธิอนุญาตไล่สายได้ (ข) ท่านและบุคคลอื่นๆทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหาผู้ใช้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ (ค) การใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านโดยลาโรชโพเซย์จะไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ลาโรชโพเซย์มีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของท่านต่อบุคคลที่สามได้เมื่อมีการร้องเรียนว่าเนื้อหาผู้ใช้นั้นละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามนั้น

หากโพสของสลักหลัง หรือ มีการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ท่านยังตกลงอีกด้วยว่าโพสนั้นเป็นความสัตย์จริง และ เป็นการแสดงออกอย่างถูกต้องตามความเชื่อโดยสุจริตของท่าน เนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของลาโรชโพเซย์ และ ท่านยังต้องเปิดเผยใบเสร็จสำหรับผลิตภัณฑ์ใช้ฟรี หรือได้รับค่าตอบแทน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่ท่านเขียนโพสนั้นๆ

ท่านรับทราบและยอมรับว่า เนื้อหาผู้ใช้ของท่านนั้นสามารถสื่อสารแบบ “แพร่สะพัด”ได้ (การสื่อสารแบบบอกต่อ) บนเวปไซต์ของบุคคลที่สาม ลาโรชโพเซย์จะไม่รับผิดใดๆในข้อเรียกร้อง หรือ การฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ท่านยินยอมให้ลาโรชโพเซย์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบไว้ และยินยอมให้ใช้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการโอนถ่าย หรือสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกประเทศไทย และ อาจะมีการแบ่งปันกับบริษัทฯในเครือ หรือบุคคลที่สาม ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในนามของลาโรชโพเซย์ได้ โดยการโพสเนื้อหาผู้ใช้กับแฮชเท็กใดๆ หรืออื่นๆที่ได้มอบไว้กับลาโรชโพเซย์พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนถ่าย และดำเนินการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายส่วนบุคคล และ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ใช้บังคับได้

ท่านจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากลาโรชโพเซย์ หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของลาโรชโพเซย์ ต่อข้อเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆอันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่าน

ท่านตกลงว่าลาโรชโพเซย์จะไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆอันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ สำหรับค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆอันอาจติดมากับเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน

ท่านยอมรับว่าลาโรชโพเซย์อาจปฏิเสธการใช้งาน หรือ เอาเนื้อหาผู้ใช้ของท่านออกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน หรือ ท่านไม่ประสงค์จะให้ลาโรชโพเซย์ติดต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาผู้ใช้อีก โปรดแสดงเจตนายกเลิกโดยการระบุความประสงค์ของท่านตาม ลิงค์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงเป็นประจำโดยลาโรชโพเซย์ ได้โปรดพิจารณาเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละครั้งที่ลาโรชโพเซย์ประสงค์จะใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านก่อนตัดสินใจอนุญาต

ตราบเท่าที่ขอบเขตของกฎหมายกำหนดอนุญาต ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับภายใต้กฎหมายไทย และคู่สัญญาจะใช้สิทธิทางศาลต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจเท่านั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม 2560