เงื่อนไขการร่วมรายการ La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 x Bright (Pre-Event Day)


1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ La Roche-Posay Anthelios Invisible fluid 50ml และ La Roche-Posay Anthelios oil control fluid 50ml จากทุกช่องทางการขายของร้านอีฟแอนด์บอย มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้โดยลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และถ่ายภาพใบเสร็จรับเงิน(ต้องถ่ายเห็นเต็มใบ) จากการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และตอบคำถาม "ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรม กับ La Roche-Posay Anthelios UVMUNE400x #Brightrpp" เพื่อลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting สุดพิเศษ กับ ไบร์ท-รพีพงศ์ ที่ระบุในข้อกำหนดของกิจกรรม และสิทธิ์ถ่ายภาพ polaroid ร่วมกับ ไบร์ท-รพีพงศ์ พร้อมรับรูป Polaroid ที่มีลายเซ็นสด จำนวน 30 รางวัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 ณ ร้านอีฟแอนด์บอย สาขาเมกะ บางนา

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน และส่งข้อมูลตนเองพร้อมหลักฐานใบเสร็จผ่านทาง Google Form ที่ทาง La Roche-Posay ได้ระบุไว้ โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมลล์, และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดนั้นจะต้องถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) และตอบคำถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วม ไม่รับใบเสร็จที่เขียนด้วยลายมือทุกกรณี

3. ซื้อผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนส่งหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. – วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ วันที่ในใบเสร็จและวันที่ในการลงทะเบียนจะต้องเป็นวันที่ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

4. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี รวมถึงหมายเลขคำสั่งซื้อจากออนไลน์ สามารถใช้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 คำสั่งซื้อ ต่อ 1 ครั้ง และไม่สามารถส่งซ้ำได้อีก หากพบว่ามีการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมซ้ำ บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์ตามข้อมูลเฉพาะในวันที่มีการกรอกข้อมูลมาครั้งแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีหรือคำสั่งซื้อได้หลายใบ

5. ประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน จำนวน 30 คน วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 ทาง X ของ LA ROCHE-POSAY

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับและยืนยันสิทธิ์ ผ่านช่องทางที่กำหนด ณ วันที่ประกาศรางวัล ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งชื่อให้ตรงกับที่ลงทะเบียน และส่งภาพใบเสร็จหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน

7. ใบเสร็จจากหน้าร้าน หรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของร้านอีฟแอนด์บอย) ในการร่วมกิจกรรม กรณียกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง ใบเสร็จจะถือเป็นโมฆะทันที

8. ใบเสร็จจากร้านอีฟแอนด์บอยที่อัปโหลดจะต้องเห็นรายละเอียดสินค้า และราคาสินค้าชัดเจน โดยไม่รวมถึงสินค้าอื่นที่ไม่เข้าร่วมรายการ

9. ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของร้านอีฟแอนด์บอย) ที่อัปโหลดจะต้องเห็นหมายเลขคำสั่งซื้อและยอดเงินที่ชัดเจน

10. กรณีซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของร้านอีฟแอนด์บอย คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแบบ Cash on Delivery หรือ การเก็บเงินปลายทาง ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้

11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ กรณีที่เป็นชาวต่างชาติต้องแสดง Passport ของผู้โชคดีเพื่อทำการลงทะเบียนหน้างาน (โดยมีชื่อ-นามสกุลตรงตามที่ประกาศผลผู้โชคดี เท่านั้น) หากท่านใดไม่สามารถยืนยันตัวตนแก่บริษัทฯ ได้ในวันงาน “La Roche-Posay Exclusive Fan Meeting with Brightrpp” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านนั้นได้เข้างาน และจะถือว่าไม่ได้มีการยืนยันสิทธิ์ของตนเอง

12. กรณีบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม สามารถยกเลิกสิทธิ์และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

13. รางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ในทุกกรณี

14. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

15. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้ร่วมรายการและ/หรือระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

16. การเข้าร่วมรายการนี้ บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม ยินดีที่จะให้บริษัทฯ ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทาง SMS และสื่ออื่นๆ ได้ในภายหลัง และถือว่าเป็นการให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ข้อมูลอื่นใด รวมถึงการปรากฏตัวในงานต่างๆ การถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่และโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายต่างๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ สำหรับรายการกิจกรรมนี้เท่านั้น

17. พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

18. กรณีมีข้อพิพาทขัดแย้ง หรือต้องตีความ ให้ยึดตามคำตัดสินของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

19. การร่วมกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการได้ทำความเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

20. การเก็บข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปประกาศผลรางวัลเท่านั้น