เวชสำอางสำหรับดูแลคุณและใบหน้า Laroche Posay A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN

ปะการังฟอกขาวและการป้องกันแสงแดด

ปะการังฟอกขาวและการป้องกันแสงแดด

ปะการังฟอกขาวและการป้องกันแสงแดด

ลาโรช-โพเซย์-Expert talk-Coral Effect

ปะการังฟอกขาวคืออะไร?

ปะการังฟอกขาวคือกระบวนการที่ปะการังมีสีซีดจางลง เนื่องจากสูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในปะการัง อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำในมหาสมุทร สาหร่ายดังกล่าวสร้างพลังงานเกือบทั้งหมด 90% ให้แก่ปะการัง ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ดังนั้นการฟอกขาวที่เกิดขึ้นจึงอาจส่งผลให้ปะการังบางชนิดสูญพันธุ์ได้ในที่สุด ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยน แปลงอุณหภูมิ โรคที่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย มลภาวะ และความเป็นกรดของน้ำในมหาสมุทรจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

 

สารป้องกันแสงแดดของลา โรช-โพเซย์ ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาวหรือไม่?

 

สารป้องกันแสงแดดซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลา โรช-โพเซย์ ทั้งเม็กโซริล เอสเอ็กซ์ (Mexoryl SX) และ เม็กโซริล เอ็กซ์แอล (Mexoryl XL) ได้ผ่านการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวด การทดสอบทางนิเวศน์พิษวิทยาโดยการปล่อยสารป้องกันแสงแดดดังกล่าวในระดับความเข้มข้นสูงกว่าปริมาณที่ตรวจพบในน้ำทะเลเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ยืนยันว่าสารป้องกันแสงแดดของลา โรช-โพเซย์มิได้ก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวหรือส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสาหร่ายขนาดเล็กในปะการังแต่อย่างใด